Czynności notarialne

Na podstawie ustawy Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991r. notariusze są powołani do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną, a czynności notarialne, dokonane przez notariuszy zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Na podstawie art. 79 ustawy Prawo o notariacie notariusz sporządza m.in. akty notarialne, w tym:

 • umowy sprzedaży nieruchomości – działek rolnych i budowlanych, lokali mieszkalnych i niemieszkalnych,
 • akty poświadczenia dziedziczenia, testamenty,
 • umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu i innych,
 • warunkowe umowy sprzedaży, umowy przeniesienia własności nieruchomości,
 • umowy zniesienia współwłasności i działu spadku,
 • umowy darowizny,
 • umowy przedwstępne, deweloperskie,
 • umowy założycielskie spółki, fundacji,
 • oświadczenia o poddaniu się egzekucji,
 • pełnomocnictwa,
 • spisuje protokoły (Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników, Zgromadzeń Akcjonariuszy, Zebrań Wspólnot Mieszkaniowych),
 • sporządza poświadczenia podpisów pod oświadczeniami, upoważnieniami, pełnomocnictwami, umowami sprzedaży udziałów w spółce,
 • dokonuje poświadczeń zgodności odpisów z dokumentami,
 • doręcza oświadczenia,
 • sporządza protesty weksli i czeków,
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
 • przygotowuje projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Oferujemy możliwość uzyskania informacji oraz obsługi w języku angielskim, współpracujemy również z tłumaczami przysięgłymi innych języków.