Dokumenty

Dokumenty niezbędne do przygotowania aktu notarialnego należy dostarczyć wcześniej do kancelarii osobiście, wysyłając e-mail lub fax. W dniu zawarcia aktu notarialnego notariusz wymaga wyłącznie oryginałów dokumentów oraz dokumentu tożsamości (dowód osobisty, lub paszport).

Notariusz może zarówno zatrzymać oryginały dokumentów, jak i zrobić ich kopie. Niektóre dokumenty wysyłane są łącznie z wypisem aktu do sądu wieczystoksięgowego, a niektóre zwracane stronom.

Wykaz najważniejszych dokumentów wymaganych przy umowach zbycia tj.:

umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy zniesienia współwłasności, umowy zamiany:

działki gruntu:

 • odpis zwykły księgi wieczystej
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o jego braku albo decyzja o warunkach zabudowy
 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, jeśli działka ma być wydzielana do nowej księgi wieczystej
 • podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu o stwierdzenia nabycia spadku)
 • wartość rynkowa działki (cena sprzedaży)

lokale stanowiące odrębną własność:

 • odpis zwykły księgi wieczystej
 • podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu o stwierdzenia nabycia spadku)
 • wartość rynkowa lokalu (cena sprzedaży)
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany

spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu mieszkalnego:

 • odpis zwykły księgi wieczystej jeśli została założona
 • podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu o stwierdzenia nabycia spadku)
 • zaświadczenie ze spółdzielni m.in. o przysługującym prawie do lokalu i braku zaległości w płatności opłat eksploatacyjnych
 • wartość rynkowa prawa (cena sprzedaży)
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany

pełnomocnictwo do sprzedaży/nabycia nieruchomości:

 • dane osobowe mocodawcy
 • dane osobowe pełnomocnika
 • opis nieruchomości – odpis zwykły księgi wieczystej

akt poświadczenia dziedziczenia:

 • akt zgonu spadkodawcy
 • testament spadkodawcy jeśli został sporządzony
 • akty stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (kobiety zamężne)
 • nr PESEL zmarłego

testament:

 • dane osobowe sporządzającego testament
 • dane osobowe osoby/osób powoływanych do spadku

umowa majątkowa małżeńska:

 • odpis skrócony aktu małżeństwa
 • dane osobowe małżonków